AİLE HUKUKU

Aile kurumu, toplumu oluşturan en önemli unsurdur. Toplumun çekirdeği hükmünde olan aile, başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere sair yasalarla kanun koyucunun düzenlediği ve koruma altına altığı kurumdur. Aile ve evlilik birliği sona erdirileceği zaman eşlerin izlemesi gereken hukuki prosedür yine yasalarla ifade edilmiş olup gereken şartların oluşması halinde görevli ve yetkili mahkemeye müracaat ederek boşanma davası açılması gerekecektir. Boşanma davaları, eşlerin bizzat takip etmekle zorunlu olduğu dava türlerinden değildir. Taraflar, davanın arzu ettikleri neticede tezahür etmesi, süreç içerisinde hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına deneyimli bir boşanma avukatı ile iletişime geçerek kendilerini en doğru ve etkin bir şekilde temsil ettirebilirler.

Boşanma Avukatı Neler Yapar?

Türkiye’de boşanma avukatı, boşanma davasında davalı veya davacı tarafa vekalet ederek dava sürecini yürütebileceği gibi taraflara hukuki danışmanlık vermek suretiyle hukuki bilgilendirmede de bulunabilir. Boşanma davası, mal paylaşımı, velayet, nafaka, ayrılık davası, tanıma ve tenfiz süreci olmak üzere aile hukukundan doğan işlem ve davaların tamamında aktif rol alır.

Boşanma sürecinin taraflar ve tarafların müşterek çocukları açısından ne kadar yıpratıcı etkileri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi, tarafların boşanma nedeniyle yıpranma yaşamalarının en aza indirgenmesi ve kısa sürede tamamlanması için alanında uzman, emsal davalar ile deneyimini artırmış boşanma avukatı ile birlikte hareket edilmesi son derece önemlidir.

Boşanma avukatı yalnızca dava sürecinde değil boşanmaya hazırlık safhasında da büyük bir rol üstlenir. Boşanma avukatı, yaşanan olayları ve durumları etraflıca dinler ve kendisine ifade edilen bilgilerden yola çıkarak boşanmaya esas teşkil edebilecek olay ve durumları tespit edip hazırlıklarına ve çalışmalarına başlar. Söz gelimi, uzaklaştırma kararı alınması gerekli ise uzaklaştırma talebinde bulunur. Müvekkilinin menfaatine hizmet edecek şekilde delilleri toplar ve boşanma davası dilekçesi ile boşanmada geçerli sebep olarak kabul edilebilecek olgu ve durumları açık, net ve güçlü bir dille ifade eder.

Boşanma davasında dayanılacak sebep oldukça önemlidir zira kanunda sınırlı sayıda ifade edilen boşanma sebeplerinden en az biri üzerine dayanılmalıdır. Aksi takdirde dava reddedilir. Boşanma avukatı, davaya hazırlık sürecinde hangi boşanma sebebine dayanılması gerektiğini tespit ederek müvekkilinin yararını ve menfaatini koruyacak şekilde çalışmalarına devam eder.

Boşanmada Avukat Vekaleti

Boşanma davaları, aile kurumunu doğrudan ilgilendiren bir dava olduğu için kanun koyucunun önemle ve hassasiyetle üzerinde durduğu, düzenlemeler yapıldığı dava türlerindendir. Bu itibarla boşanma davalarının genel vekaletname ile görülmesi mümkün değildir. Kişi, kendisini temsil etmesini istediği boşanma avukatına vekalet vereceği takdirde, noterde düzenlenen vekaletnamede boşanma ila ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda vekalet verildiğini ifade eden düzenleme bulunmalıdır.

Türkiye’de Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Türkiye’de boşanma davası süresi, davanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişir. Anlaşmalı boşanma davaları çoğu zaman tek celsede sonuçlanan ve kararın kesinleşmesi süreci 1 ila 3 ay arasında süreye mal olan davalardır. Çekişmeli boşanma davalarında durum farklıdır. Anlaşmalı boşanma davalarına kıyasla çok daha uzun süren çekişmeli boşanma davasının süresine etki eden birçok faktör bulunur.

Boşanma davasının temellendirildiği boşanma sebebi, davanın görüldüğü mahkemenin iş yükü ve yargılamanın muhteviyatı, davanın deneyimli boşanma avukatı ile takip edilip edilmediği, tanıkların ve delillerin durumu başta olmak üzere pek çok sebep boşanma süresine doğrudan etki eder.

Türkiye’de Boşanma Avukatı Ücretleri

Türkiye’de boşanma avukatı ücretleri söz konusu olduğunda kesin bir ücretten bahsetmek mümkün değildir. Zira avukatın talep edeceği ücrete etki eden birçok unsur bulunur. Söz gelimi; davanın avukata getireceği iş yükü, süresi ve kapsamı, dava sürecinde yapılacak işlerin çeşitliliği ve mal paylaşımı adına harici bir dava açılıp açılmayacağı gibi hususlar avukatın talep edeceği ücrete doğrudan etki eder.

Boşanma davasında yargılama giderleri de davanın kapsamında göre değişmektedir. Gerek anlaşmalı gerekse çekişmeli boşanma davası için farklı harç ve ödemeler söz konusudur. Anlaşmalı boşanma davalarında hukuki süreç daha kısa olduğu için genellikle yargılama masrafları çekişmeli boşanma davasına kıyasla daha düşüktür.